Ein Daadener wohnhaft im Bergischen Land

Liebe Landsleute aus dem Daadener Land,

als Kind wuchs ich glücklich im Daadetal auf. Meine Gedanken schweifen trotz Alltagsgeschehen oft in meine Heimat zurück.
“ Wu esch med Vadder un Mudder oft off d`r Rueremich spaziern ging.
En d`r Lötzemich bauten m`r als Kenner oos Buden.
Naja, esch denken eawe noch ömmer en mejner Muddersprooch, trotz dat m`r ald su lang weg es.
Off d`r Ätzelhätt soch esch denn ierschte Ruerthirsch , Doarer, ihr hoat e wonnerschüe Land. Bewoard dat, auwer denkt och oan de Zukunft. “
Hui Wäller